فروغ فرخزاد

دردی که انسان را به سکوت وا میدارد
بسیار سنگین تر از دردیست که
انسان را به فریاد وا میدارد...!
و انسانها فقط
به فریاد هم میرسند،نه به سکوت هم!
مشکل بسیاری از ما اینست که گوش نمیدهیم تا بفهمیم
بلکه گوش میدهیم تا جواب دهیم
دو نفر به یک شاخه گل پر از خار نگاه می کردن !
اولی اخم کرد و گفت چه دنیای بدی، حتی شاخهء گل هم خار داره !

دومی گفت چه دنیای خوبی، حتی شاخه های پرخار هم گل دارن !
عظمت در نگاه ماست نه در چیزی که به آن می نگریم.

/ 0 نظر / 36 بازدید