عشق یعنی ....

عشق یعنی ....

کودتای چشم تو 
در قلب من

عشق یعنی بی مهابا ما شدن 
عشق یعنی لب بروی لب بلغزد بی امان

عشق یعنی .....

بهترین عصیان دنیا 
آنهم عریان تن به تن...!!!

/ 0 نظر / 39 بازدید