نقطه ها،

دکمه های کلمات اند...

هر حرفی که میزنیم،

لباسی تنِ احساسی کرده ایم...

حواسمان باشد،

دکمه ها را

جا به جا

نبندیم

/ 0 نظر / 3 بازدید