خاطره.. آمد و نیامد ندارد..
شبیه عذاب..، یکباره بر گناه کبیرهء بی کسی هایت
نازل می شود.. طوری که
زندگی را در تو، بدل به قعر دوزخ می کند تا
پشت آغوشت را
داغ کنی که مبادا دیگر
گول وسوسه نوازش دست هایی را بخوری
که در جلد تنهایی هایت، فرو می روند

/ 0 نظر / 5 بازدید