تا صبح با یادت نهانی اشک باریدم

میان کوچه می پیچد صدای پای دلتنگی 

 

به جانم می زند آتش غم شبهای دلتنگی

 

چنان وامانده ام در خود که از من می گریزد غم

 

منم تصویر تنهایی منم معنای دلتنگی

 

چه می پرسی زحال من؟ که من تفسیر اندوهم

 

سرم ماوای سوداها دلم صحرای دلتنگی

 

در آن ساعت که چشمانت به خوابی خوش فرو رفته

 

میان کوچه های شب شدم همپای دلتنگی

 
تا صبح با یادت نهانی اشک باریدم

/ 0 نظر / 37 بازدید