عشق و شکست

از یک عاشق شکست خورده پرسیدم:بزرگ ترین اشتباه؟

                                      گفت:عاشق شدن

گفتم: بزرگ ترین شکست؟

                                   گفت:شکست عشق

گفتم:بزرگ ترین درد؟

                                       گفت:از چشم های معشوق افتادن

گفتم:بزرگ ترین غصه؟

                                  گفت:یک روز چشم های معشوق رو ندیدم

گفتم:بزرگترین ماتم؟

                                گفت:در عذای معشوق نشستن

گفتم:قشنگ ترین عشق؟

                                    گفت:شیرین و فرهاد

گفتم:زیباترین لحظه؟

                              گفت:در کنار معشوق بودن

گفتم:بزرگ ترین رویا؟

                                                          گفت:به معشوق رسیدن

پرسیدم:بزرگ ترین آرزویت؟

                      اشک توی چشماش حلقه زد وبا نگاهی سرد گفت...

                      مرگ...

/ 0 نظر / 4 بازدید