آدم هـا که عوض می شونـد از "سلام" و "شب بخیـر" گفتن شـان می شـود فهمیـد ! از بـوسه هـا و نـگاه هـا ! از گودال هـای ِ عمیقـی که بیـن ِ تـو و خودشـان می کـَنند ! و تویش را پـُر از دلیـل می کُـنند ! و بعضـی هـا  بی خیـالَش می شونـد ! یک گودال هم ، تـوی ِ دل ِ تـو می کـَنند ! که این یکـی را ، خـودت بایـد پـُر کُـنی ...

/ 0 نظر / 3 بازدید