لمس کن

لمس کن کلماتی را که برایت می نویسم

تا بخوانی و بفهمی چقدر جایت خالیست ...

تا بدانی نبودنت آزارم می دهد ...

 

لمس کن نوشته هایی را که لمس ناشدنیست و عریان ...

که از قلبم بر قلم و کاغذ می چکد

لمس کن گونه هایم را که خیس اشک است و پُر شیار ...

 

لمس کن لحظه هایم را ...

 

 

تویی که می دانی من چگونه عاشقت هستم٬


 

لمس کن این با تو نبودن ها را

لمس کن 

/ 0 نظر / 61 بازدید