سهراب سپهری می گوید

یک جوریست این روزها. اینهمه حرف بود و گوش نبود و وقتی گوشی بود، حوصله حرف نبود.
فکرکن...
چه زود گذشت اینهمه روز و ثانیه و....
اینهمه ثانیه های بیخیال که تنها کارشان همین گذشتنشان بود که همین «گذشت» را هم از ثانیه ها یاد نگرفتیم.
برزخ مسخره ایست ... اینکه تصمیم بگیری که مدیون این ثانیه های زودگذر باشی یا نفرینشان کنی.
لعنت به این ثانیه های عزیز !

/ 0 نظر / 39 بازدید