کـــســـی که ســلــول انــفـــرادی را ســاخــت

 

مـــی دانــســـتـــــــــ

 

ســـخــت تــــریــن کـــار انـــســـان

 

تحـــمـــل خــویــشتــن استــــ . . .

/ 0 نظر / 3 بازدید