تلنگر میزند امشب . . .

تلنگر میزند امشب . . .

کسی بر سقف این خانهتویی باران . . .!؟

تویی مهمان ناخوانده . . .بزن باران . . ..
تو هم زخمی بزن بر زخم این خانه

بزن آهنگ زیبایت

صدای چک چکه سازت

میان کاسه خالی . . .
شکنجه میکند امشب

من تنهای زندانی

تو ای باران

از این ویرانه دل بگذر

یقین بیرون این خانه
هزاران دل هوای عاشقی دارند . . .

/ 0 نظر / 39 بازدید