من از مردن نمی ترسم

من از مردن نمی ترسم.
که مردن اتّفاق بین آدم هاست

من از آن لحظه می ترسم 
که من باشم 
و یادم ...
خاطرم 
فکرم

نگاهم
ناله ام 
آهم

گلویم
گریه ام 
بغضم

صدایم 
شکوه ام
شعرم 


به زیر تلّی از آوار ساعت ها کفن پوسد

من از مردن نمی ترسم 

/ 0 نظر / 79 بازدید