فیض کاشانی

یاران میم زبهر خدا در سبو کنید 
آلوده غمم به میم شست وشو کنید

جام می لبالب ازآن دستم آرزوست 
بهر خدا شفاعت من نزد او کنید

چون مست می شوید ز شرب مدام دوست 
مستی بنده هم بدعا آرزو کنید

ابریق می دهید مرا تا وضو کنم 
در سجده ام به جانب میخانه رو کنید

بیمار چون شوم ببریدم به میکده 
از بهر صحتم بخم می فروکنید

از خویش چون روم بمیم باز آورید 
آیم به خویش باز میم در گلو کنید

وقت رحیل سوی من آرید ساغری 
رنگم چو زرد شد به میم سرخ رو کنید

تابوت من ز تاک و کفن هم زبرگ تاک 
در میکده بباده مرا شست و شو کنید

تا زنده ام نمی روم از میکده برون 
بعد از وفات نیز بدان سوم رو کنید

در خاکدان من بگذرید یک دو خم 
دفنم چو می کنید میم در گلو کنید

از مرقدم به میکده ها جویها کنید 
از هر خم و سبوی رهی هم به جو کنید

دردی کشان زهم چو بپاشد وجود من 
در گردن شما که ز خاکم سبو کنید

ناید به غیره ریزه خم یا سبو بدست
هر چند خاکدان مرا جست و جو کنید

بی باده گان چو مستیتان آرزو شود 
آئید و خاک مقبره فیض بو کنید

/ 0 نظر / 41 بازدید